top of page

ÅARJELSAEMIEN

6. LISSIETJAALEGE

SEKSUAALEMEADTOE

Nöörjen bysvehtslaaken mietie (2005, § 302, § 304, § 305) bysvehtsem dahkoej åvteste åådtje goh seksuelle dåemiedimmie, seksuelle dahkoe, seksuelle darjomh jïh maanah vuelelen 16 jaepieh raantan vaeltedh. Baakoetjïerth buerkiestieh man itjmies doh joekehts seksuelle dahkoeh leah. (Justijse- jïh riejriesvoetedepartemeente, 2008-2009, s. 211). Seksuelle dahkoe jïh dåemiedimmie maanaj vööste vuelelen 14 jaepieh, lea raantan vaeltedh (bysvehtslaake, 2005, § 299). Raantan vaeltedh lea dïhte itjmiesommes seksuelle dahkoe bysvehtslaaken mietie (Justijse- jïh riejriesvoetedepartemeente, 2008-2009, s. 215-216). Jienebh dejstie dahkojste mah leah meatan geerve jïh skaaroehtihks seksuelle dåemiedimmesne dan åvteste bysvehtslaaken nualan båetieh, jïh lea meadtoe. Nöörjesne meadtoen vuelieaaltere 15 jaepieh (bysvehtslaake, 2005, § 20a) mij sæjhta jiehtedh maanah vuelelen 15 jaepien båeries mah meadtoeh darjoeh eah bysvehtsdïedten dej åvteste utnieh. Pollise maahta læjhkan aamhtesh goerehtidh mejtie maanah bijjelen 12 jaepien båeries leah dorjeme, jïh maahta daamtaj voestes instaanse årrodh mij daajroem åådtje skaaroehtihks dåemiedimmien bïjre mejtie maanah leah dorjeme. Gihtjehtimmie daamtajommes dorjesåvva maanagåetesne (barnehuset) mij maahta vielie viehkiem öörnedh maanese.

Seksuelle vuelieaaltere Nöörjesne lea 16 jaepieh, naakede mij sæjhta jiehtedh maanah vuelelen 16 jaepieh rïektesisnie eah maehtieh sijjen jååhkesjimmiem vedtedh ektesne årrodh seksuellelaakan.  Bïedtemeåajvaladtje jïh reaktasuerkie sijhtieh dan åvteste pollisebïeljelimmine noere almetjijstie vuelelen 16 jaepieh vuarjasjidh mejtie gåabpatjahkh dam sïjhtin jïh mejtie seamma båeries aaltarisnie, skearkagimmesne jïh kognitijve funksjovnesne åvtelen bysvehtsaamhtesem soejkesje.

bottom of page