top of page

ÅARJELSAEMIEN

3. LISSIETJAALEGE

GORREDIMMIE DESTIE MIJ SEKSUELLE NARRAHTIMMIEM JALLH DAARESJIMMIEH DÅÅJROE

  

Vihkielommes aktese mij daaresjimmieh dååjreme lea jeatjebh satnem vuajna jïh sutnjien jaahka. Dan åvteste vihkele sijjiem sjugniedidh ihke dïhte mij dam dååjroe maahta dan bïjre soptsestidh, maam jïjtje sæjhta soptsestidh. Aellieh naakenem behtjedh detalji bïjre soptsestidh. Daamtaj «bijjiebaakoeh» nuekie. Jiehtieh datne geerjene ihke learohke heannadimmien/heannadimmiej bïjre soptsesti, jïh datne sïjhth dam viehkiehtidh olles daate ikth vielie sjugniehtovvh.

Byöroe joekehts almetjh årrodh mah edtjieh dåarjoem jïh viehkiem vedtedh don maanese mij narrahtimmieh jallh daaresjimmieh dååjreme, jïh don noerese mij narrahtimmide jallh daaresjimmide dorjeme.

Soelkehth jïh dåarjohth.

Goltelh jïh gihtjh ræhpas gyhtjelassh. «Soptsesth vielie dan bïjre» lea daamtaj hijven haesteme. Bievnieh dïhte aaj maahta viehkiem åadtjodh gaskem jeatjah healsoeskïemtjesåjhteren jallh psykologen luvnie.

Dokumenteerh gyhtjelassh jïh vaestiedassh mænngan dijjieh ektesne soptsestamme. Daate maahta hijven viehkine sjïdtedh dennie guhkiebasse barkosne. Jis edtja tsiehkiem pollisese bïeljelidh, sæjhta aaj vihkeles årrodh pollisese goerehtimmesne.

Aellieh maanam jallh noerem dåajvohth datne edtjh  jïjtjedh luvnie hööltedh maam learohke jeahta. Easkah gosse learohke lea soptsestamme maam satne dååjreme, datne maahtah moenedh mejtie daate lea mij akt mejnie tjoerh maam darjodh jallh ij.  Sååjhtoe aaj datne tjoerh heerredimmiereaktam nuhtjedh.

Jis datne tjoerh jeatjah instaansh involveeredh, baajh learohkem iktesth åadtjodh daejredh maam jïh man åvteste datne dam darjoeh. Jis ij leah bïeljelimmien bïjre pollisese, raeresth pollisine man bïjre datne maahtah learoehkasse jiehtedh jïh gåessie.

bottom of page