top of page

NORSK

SKADELIG SEKSUELL ATFERD

Skadelig seksuell atferd er skadelig både for barnet som utsettes og barnet som utfører handlingene og indikerer behov for umiddelbar reaksjon og handling fra voksne

Skadelig seksuell atferd er et paraplybegrep for det vi klassifiserer som en ikke- normativ og ikke- akseptert seksuell atferd. Dette er ofte atferd som er overdreven, hemmelighetsfull, grenseoverskridende, tvangspreget, regredierende eller truende. 

KJENNETEGN PÅ SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGE

 • Forskjell på maktforhold, modningsnivå og alder mellom barna

 • Bruk av trusler eller tvang

 • Manglende samtykke

 • Atferden kan være grei, men situasjonen er feil

 • Atferden er preget av hemmelighold og/eller planlegging

 • Atferden øker selv om den blir forsøkt stoppet

 • Den som har blitt utsatt er preget av negative følelser som frykt og sinne, eventuelt utagerer eller lukker seg inne i seg selv

VIL IKKE GJENTA SKADELIG SEKSUELL ATFERD

De fleste barn vil ikke gjenta den skadelige seksuelle handlingen når de får tydelig grensesetting med forklaringer på hvilke konsekvenser dette kan gi både den utsatte og en selv. Noen vil også ha behov for veiledning på hvordan en skal håndtere og mestre sosial samhandling, seksuelle følelser, avvisning fra jevnaldrende, og skyld og skam over å ha begått en seksuell krenkelse.

 

Dersom skadelig seksuell atferd gjentas eller barnet/ungdommen ikke responderer på korrigering, veiledning og hjelpetiltak, må det henvises til barne- og ungdomspsykiatrien for en bredere utredning, risikovurdering og overgrepsspesifikk behandling.  

BÅDE GUTTER OG JENTER

Det er flest gutter som utfører seksuelt skadelige handlinger, men det gjelder også jenter. Hos noen jenter kan det være en mer skjult og tabubelagt problematikk.

KJENNER HVERANDRE FRA FØR

Det er mest vanlig å utsette noen man kjenner (venner, søsken, skolekamerater, etc.). Noen utfører imidlertid også skadelige handlinger mot noen de ikke kjenner fra før. 

ULIKE ÅRSAKER TIL ATFERDEN

Det kan være ulike årsaker til at barn utviser en skadelig seksuell atferd. For noen er det en uheldig eksperimentering med seksualitet, for andre kan det være en reaksjon på følelsesmessig, fysisk eller seksuelt misbruk eller omsorgssvikt. Noen gjør det etter å ha sett eller blitt vist mye pornografi eller at voksne har hatt sex foran barna. For andre er det mer impulsive handlinger som ikke er planlagte eller har noen klar årsak.  Ofte kan den bekymringsfulle eller skadelige seksuelle atferden være en del av flere utfordringer (atferds- psykologisk-  eller nevrologisk problematikk) hos barnet eller ungdommen, og må derfor sees i denne sammenheng og ikke som noe «eget». Det er imidlertid også en betydelig prosentandel som ikke har andre synlige vansker, og som har kognitive og sosiale evner innen normalspekteret. 

Ulike måter å forstå problematisk og skadelig seksuell atferd (ikke uttømmende):

 • Reaksjon på egne traumer

 • Mangelfulle sosiale ferdigheter

 • Impulsivitet

 • Ensomhet, depresjon

 • Vansker med å regulere følelser

 • Lærevansker og nevrologiske utfordringer

 • Tilknytningsvansker

 • Ønske om oppmerksomhet

 • Mangelfull kunnskap om seksualitet, lover og regler

 • Nysgjerrighet og seksuell opphisselse

 • Behov for tilsyn og trygghet

IVARETA BEGGE PARTER

Det er svært viktig å ta vare på begge parter for å forebygge senere vansker. Den som har begått krenkelsene og den som er utsatt må ikke overlates til seg selv, men ivaretas adskilt fra hverandre av trygge voksne. Skoleansatte (kontaktlærer, helsesykepleier, etc.) må frigjøres fra annet arbeid for å ta seg av elevene. 

ANMELDE OG ETTERFORSKE

De seksuelle handlingene kan være lovstridige og kreve påtalemessig etterforskning. Samtidig trenger disse barna mye hjelp på flere områder som krever at flere tjenester og etater må bidra. Er du i tvil om anmeldelse så ta kontakt med statens barnehus, barnevernet eller politiet.

SKADELIG SEKSUELL ATFERD PÅ NETT OG MOBIL

Det er en økning av forekomsten av skadelig seksuell atferd utført på internett eller via mobiltelefon.  Dette kan handle om å sende seksuelle kommentarer som er sårende, ubehagelige eller truende, sende eller be om å få seksualiserte bilder og nakenbilder. Det kan også være nedlastning, oppbevaring og deling av seksualiserte bilder og skildringer av overgrep mot barn. Forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep på nett kan ikke løses alene ved økt IT-sikkerhet og filter, men må i tillegg adresseres i undervisningen om seksualitet, pornografi og nettvett. Kripos anbefaler også å lære barn og unge å ta skjermdump av mobilen og deretter gå til politiet med bildet (https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/). 

bottom of page