top of page

NORSK

TILTAK VED SKADELIG SEKSUELL ATFERD

Dersom skadelig seksuell atferd blir avdekket på skolen er det viktig at skolens ansatte har rutiner for hva de skal gjøre og hvem de skal kontakte. Det er nødvendig for skolen og samarbeidende instanser at rollene til alle parter er tydelig definert. Tett tverrfaglig samarbeid mellom skolen og relevante instanser er avgjørende for at elever som utviser skadelig seksuell atferd skal få den hjelpen de trenger.

SKOLENS SAMARBEIDSINSTANSER

Førstelinjetjenesten

 • Barneverntjenesten

 • Helsesykepleier

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • Kommunepsykolog

Andrelinjetjenesten

 • Barne – og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk

 • Familievernkontoret

 • Habiliteringstjenesten for barn og unge

Kompetansemiljø

 • V27

 • Statens barnehus

 • Rebessa

 • Konsultasjonsteam

RUTINER FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I SAKER MED SKADELIG SEKSUELL ATFERD

SAMRÅD

Barnevernet har koordineringsansvaret i SSA-saker, og kaller inn til et samrådsmøte. Samrådet holdes i løpet av få dager etter den skadelige atferden, slik at alle parter får en felles forståelse for hva som skal skje videre. Aktuelle etater å kalle inn foruten skolen (kontaktlærer, rådgiver, rektor) kan være PPT, familievernkontoret, barne- og ungdomspsykiatrien, politi, statens barnehus, kommunepsykolog, Bufetat. Foresatte kan delta på siste del av møtet. Formål med dette møtet er å lage en plan videre med alle involverte.

STRUKTUR FOR ET SAMRÅD

 1. Runde rundt bordet, oppsummering av det som har skjedd, kontakt og tiltak som har vært satt inn fra hver instans. Legge bekymringer på bordet.

 2. Drøfte fritt: «Hva er best for barnet/ungdommen»?

 3. Hva kan min instans gjøre for barnet/ungdommen?

 4. Utarbeide trygghetsplan for ulike arenaer (skole, hjem, fritid)

 5. Fordeling av ansvar og oppgaver

 6. Møtelederen har ansvaret for å avtale et oppfølgingsmøte, ca innenfor 3 uker, for å sikre at alle har gjort sin del av arbeidet og drøfte veien videre. Det er viktig at de foresatte blir involvert i det tverrfaglige samarbeidet 

«Avdekking av skadelig seksuell atferd indikerer umiddelbar reaksjon og handling fra voksne» (Trafikklyset, s.6)

TRYGGHETSPLAN FOR SKOLE (SE OGSÅ VEDLEGG) 

Trygghetstiltak er tiltak som er nødvendige for å hindre at den skadelige atferden skjer igjen, og for å skape trygghet for alle parter. Det skal lages trygghetsplan på arenaene hvor det er risiko. Trygghetsplanen for skolen bør inneholde gjennomgående tiltak for å sikre et trygt skolemiljø for alle.  Tiltakene skal være tilpasset den enkelte eleven, alder, grad av alvorlighet på hendelsene, og forholdene på skolen der elevene går.


Det er viktig å være spesifikk og konkret når tiltak utformes, og at dette settes inn i en plan for hvordan og når tiltak skal implementeres, og hvem som er ansvarlig for at dette gjøres (se vedlegg «Trygghetsplan» s….)


Graden av tilsyn bør alltid være under vurdering da det kan være stigmatiserende for elever å ha tett oppfølging, og barnet kan føle seg veldig annerledes og utsatt. I tillegg kan det påvirke elevers utvikling av sosial kompetanse, på grunn av at de ikke får interagert med medelever på vanlig måte. Frykten for gjentakelse av seksuelle krenkelser må ikke resultere i trygghetstiltak som er i strid med opplæringsloven, f.eks å nekte elever skoleplass.


Trygghetstiltak som innebærer økning i bemanningsfaktor må løftes til overordnede ansvarlig etat for å sikre gjennomføring og støtte. 

IVARETAKELSE AV DEN SOM HAR BLITT UTSATT

Et barn eller en ungdom som har vært utsatt for skadelig seksuell atferd har mistet noe av seg selv og trenger en god hjelper for å kunne ta tryggheten tilbake. Trygg barnet/ungdommen ved å fortelle at du er der for å ta vare på og hjelpe. Lytt til barnet og la barnet lede samtalen. Still åpne spørsmål og dokumenter spørsmål og svar. Inkluder annen kompetanse, f.eks helsesykepleier og BUP. Informer barnet om det som skjer underveis i prosessen. Se vedlegg 2. 

IVARETAKELSE AV BARNET ELLER UNGDOMMEN MED SKADELIG SEKSUELL ATFERD

Barn og unge som utfører skadelig seksuell atferd kan stå i fare for å bli utstøtt av dem rundt seg, og også føle avsky for seg selv. Deres forhistorie er ofte sammensatt og sårbar, og de har et stort behov for å ivaretas på lik linje med barn som har vært utsatt. De trenger trygge voksne som er interesserte i å forsøke å forstå hva som ligger til grunn for atferden, og som er tydelige på at de vil hjelpe barnet med det som er vanskelig. Måten dette snakkes om avhenger av barnets alder og funksjon. Informer barnet om det som skjer underveis i prosessen. 

Resursser

bottom of page