top of page

NORSK

FORORD

Denne skoleveilederen er utarbeidet av RVTS Midt sammen med Rebessa (Regionalt ressursteam om barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd). Formålet med veilederen er å bidra til en heving av kompetansen om sunn og normal seksualitet hos barn og unge samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der barn og unge har vist problematisk eller skadelig seksuell atferd. Kunnskap om barns seksualitet vil kunne minske risikoen for at barn utvikler seksuelt skadelige atferdsmønstre. Kunnskap om temaet vil også bidra til at tegn på krenkelser og overgrep kan oppdages på et tidlig tidspunkt slik at nødvendige tiltak kan iverksettes og nye overgrep hindres.


Mange voksne kan vegre seg for å gå inn på et område der barnets eller den unges seksualitet så tydelig er i spill. Nettopp derfor er det viktig at vi tilbyr konkrete måter å forstå og å håndtere slike saker på. Årsakene til at barn og unge viser problematisk og skadelig seksuell atferd er ofte svært sammensatte og komplekse, og tverretatlig samarbeid vil være nødvendig for en god håndtering.


Seksuell atferd som bekymrer eller som kan medføre skade, kan benevnes på flere måter. Ofte passer det å beskrive atferden eller handlingen som grenseoverskridende eller krenkende. Hvilke begreper som egner seg best, er avhengig av kontekst og formål. I denne veilederen brukes i hovedsak begrepene bekymringsfull, problematisk og skadelig seksuell atferd om alt som kan falle utenfor normen for god og sunn seksualitet hos barn. Vi oppfordrer likevel til bevissthet rundt valg av ord for å nyansere seksuelle handlinger mellom barn, og for å unngå stigmatisering og unødige belastninger for de involverte.


Det oppfordres til aktiv bruk av veilederen og til å avsette tid på fagmøter til drøftinger og refleksjoner rundt forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser. Hver skole bør utarbeide sine retningslinjer med navn og kontaktadresser til samarbeidsparter. Skolens ledelse har et særlig ansvar for dette.

bottom of page