top of page

NORSK

VEDLEGG 5

TRYGGHETSPLANER I SKOLEN

Dersom en elev har vist skadelig seksuell atferd (SSA), kan det være nødvendig å utarbeide en trygghetsplan i skolen. En trygghetsplan er et verktøy for å forebygge ny skadelig seksuell atferd.

 

Det første man gjør for å lage en trygghetsplan er at rektor kaller inn til et møte med de ansatte som har mest kontakt og størst ansvar for eleven. Ved overgangen til en ny skole, bør ansatte på begge skoler delta. Det kan være en god idé å involvere en fagperson som har kompetanse på skadelig seksuell atferd f.eks. kommunepsykolog, fagpersoner fra barnehus eller barne- og ungdomspsykiatrien. På møtet vil det være nyttig at dere sammen reflekterer rundt punktene i trygghetsplanen, deler erfaringer og drøfter tiltak som er aktuelle for å sikre et trygt skolemiljø for elever ved skolen. Tiltakene skal være tilpasset den enkelte eleven, alder, grad av problematisk eller skadelig seksuell atferd, og forholdene på skolen der eleven går. Forsøk å være spesifikk og konkret når dere utformer tiltak. Videre vil det være viktig at dere har en plan for hvordan og når tiltak skal implementeres, og hvem som er ansvarlig for at dette gjøres. Det vil være nødvendig med en evaluering av trygghetsplanen. Tidspunkt for ny evaluering vil være avhengig av type skadelig seksuell atferd og stabilitet i omgivelser. Etter 3 måneder bør man rådføre seg med et kompetansemiljø for å høre om det trengs en ny evaluering.

 

Når dere skal snakke med eleven om trygghetsplanen, er det viktig å vektlegge det positive aspektet ved denne f.eks.: ”Din kontaktlærer og jeg har diskutert hvordan vi kan ivareta deg og andre medelever på skolen”. Det understrekes at det er viktig å ikke gi eleven en identitet som ”seksualforbryter” e.l.. Eleven har lov til å reflektere over det som har skjedd samt bli hørt om sin opplevelse av dette.

DOKUMENT / PDF

Lorem

bottom of page