top of page

NORSK

TAUSHETSPLIKT

Som offentlig ansatt i skole eller i SFO har du en pålagt, lovfestet taushetsplikt. Grunnelementet i denne er forbudet mot å gi opplysninger om barn og foreldre til andre (taushetsplikten). Det finnes imidlertid en rekke begrensninger i taushetsplikten som gjør det mulig å samarbeide med andre for å kunne følge opp barn og elever: 

  • Saker kan drøftes anonymt

  • Samtykke kan innhentes. Dersom den som har krav på taushet samtykker i at opplysningene gjøres kjent for andre, oppheves taushetsplikten så langt som samtykket gjelder

bottom of page