top of page

ÅARJELSAEMIEN

BIEVNEMEDÏEDTE JÏH BÏELJELIMMIEDÏEDTE

Dov lea bievnemedïedte jis maanavaarjelimmie bïevnesi bïjre birrie aktene aamhtesisnie gusnie hoksevaanoem, fysiske daaresjimmiem, seksuelle daaresjimmieh jïh vielie  suvmieh (ööhpehtimmielaake § 15-3 jïh maanagïertelaaken § 22).

Bïeljelimmiedïedte lea seamma goh bievnemedïedte, dejnie joekehtsinie DATNE dïhte mij tjuara skraejriem vaeltedh jïh bïeljelidh jis sovmh naakenh hoksevaanoem jallh daaresjimmieh dååjroeh.

bottom of page