top of page

JULEVSÁMEGIELLA

TJUOVOS 5

JASSKAVUOHTAPLÁDNA SKÅVLÅN

Jus oahppe la vahágahtte sevsalattjat ulmutjahttám (VSU), de ihkap la dárbbo jasskavuohtaplánav dahkat skåvlån. Jasskavuohtapládna la vædtsak majna hieret ådå vahágahtte sevsalasj ulmutjahttemav.

Vuostasj majt dahká gå galggá jasskavuohtaplánav dahkat la ahte rektåvrrå gåhttju tjåhkanibmáj daj barggij gej la ienemus aktijvuohta ja stuorámus åvdåsvásstádus oahppe vuoksjuj. Jus oahppe áttjak la ådå skåvllåj målssum, de bierriji goappátja skåvlåj bargge oassálasstet. Lulu buorre ájálvis válldet fáron fáhkaulmutjav gut máhttá vahágahtte sevsalasj ulmutjahttema birra, degu suohkanpsykolåvggå, fáhkaulmutja mánájviesos jali mánáj- ja nuorajpsykiatrijjas.  Tjåhkanimen luluj ávkálasj jus aktan ájádallabihtit jasskavuohtaplána tjuorgaj badjel, vásádusájt juogadihpit ja giehttobihtit makkir dåjmajt máhttebihtit jåhtuj biedjat váj skåvllåbirás sjaddá sihkar ja jasska skåvlå oahppijda. Dåjma galggi hiebaduvvam aktugasj oahppáj, álldarij, man alvos jali vahágahtte sevsalasj ulmutjahttemis la sáhka, ja dilláj skåvlån gånnå oahppe l. Gæhttjalit liehket snivva ja konkriehta gå dåjmajt mierredihpit. Vijddásappot sjaddá ájnas jut diján la pládna gåktu ja goassa dåjma galggi jåhtuj biejaduvvat, ja gen duogen la. Jasskavuohtaplánav galggá árvustallat. Goassa árvustallá la dan duogen makkir vahágahtte sevsalasj ulmutjahttemis la sáhka ja birrasa stádesvuohta. Gålmå máno maŋŋela bierri rádudallat máhtudakbirrasijn makta l dárbbo árvustallat.

Gå galggabihtit oahppijn ságastit jasskavuohtaplána birra, de la ájnas dættodit plána buorre bielijt, degu: "Duv guládallamåhpadiddje ja mån lin ságastallam gåktu máhttep duv ja dåjt ietjá oahppijt várajda válldet skåvlån". Dættodip ájnas la oahppe ij oattjo identitiehtav "seksuálavierredahkken" jali nav. Oahppen la loahpe reflektierit dan badjel mij la dáhpáduvvam aktan gullut gåktu sån dav vásedij.

DOKUMENT / PDF

Lorem

bottom of page